REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE 

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie sprzedaży online zwroty oznaczają, co następuje:
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów przez stronę internetową www.kongresrodzin.pl na II. Międzynarodowy Kongres Małżeństwa i Rodziny mający się odbyć w dniach 17-19.11.2022 r. 

Kongres- oznacza II. Międzynarodowy Kongres Małżeństwa i Rodziny mający się odbyć w dniach 17-19.11.2022 r.
Organizator – oznacza  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, adres: ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków, numer NIP: 6761011948, numer Regon: 003871913, numer rachunku bankowego: PLN 41 2490 0005 0000 4600 5727 1204 (transakcje polskie), EUR PL97 2490 0005 0000 4600 7410 1054, kod SWIFT (BIC): ALBPPLPW (transakcje dewizowe)
Witryna – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.kongresrodzin.pl, której administratorem jest Organizator.
Potwierdzenie – oznacza dokument uprawniający do udziału w Kongresie.

Użytkownik – osoba korzystająca z Witryny celem rejestracji udziału w Kongresie i dokonania opłaty konferencyjnej.


§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin skierowany jest do Użytkowników rejestrujących udział w Kongresie i dokonujących zapłaty za udział w nim za pośrednictwem Witryny.
 2. Dokonanie rejestracji na Kongres oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
 3. Dokonując rejestracji na Kongres, Użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych oraz o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności.
 4. Po dokonaniu rejestracji i uiszczeniu opłaty konferencyjnej, Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail Potwierdzenie.
 5. Użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę konferencyjną wraz z rejestracją udziału w Kongresie lub niezwłocznie po dokonaniu zamówienia.
 6. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
 7. W celu otrzymania faktury VAT należy podczas procesu rejestracji podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura zostanie przesłana na podany przez Użytkownika adres e-mail. 
 8. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT po dokonaniu rejestracji i uiszczeniu opłaty konferencyjnej. W takim przypadku należy wysłać e-mail na adres: kongres@diecezja.pl i podać w nim poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. 
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego, o którym mowa powyżej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia lub niedostarczenie potwierdzenia zamówienia, niemożność dostarczenia informacji na skutek błędu lub podanie niepoprawnego adresu e-mail przez Użytkownika, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które Organizator nie miał wpływu.

§3 Szczegółowe zasady dotyczące rejestracji i płatności

1.  Procedura  polega na: 

 1. rejestracja Użytkownika – podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, login i hasło,
 2. potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem, 
 3. rejestracja uczestnictwa  w Kongresie,
 4. uiszczenie opłaty konferencyjnej, 
 5. otrzymania Potwierdzenia 

2. System umożliwia rejestrację za pomocą jednego adresu nie więcej niż 1 Uczestnika. 

3. Wysokość opłaty konferencyjnej jest wiążąca dla Organizatora i Użytkownika według daty rejestracji uczestnictwa w Kongresie i dokonania zapłaty.

4. Formy płatności to szybki przelew elektroniczny (obsługiwany przez serwis Przelewy24), tradycyjny przelew bankowy, serwis PayPall. Forma płatności: „płatność przy odbiorze” nie jest możliwa.

5. Użytkownik w czasie Kongresu winien posiadać przy sobie Potwierdzenie.

6. Rejestracja uczestnictwa w Kongresie i dokonanie opłaty konferencyjnej jest możliwa najpóźniej do dnia 16 października. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia rejestracji i przyjmowania opłat w każdej chwili, bez podawania przyczyny, a także wydłużenia terminu rejestracji. Organizator poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej www.kongresrodzin.pl 

§4 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem wszystkich podanych danych w systemie rezerwacji i sprzedaży jest Inspektor Danych Osobowych UPJPII, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres email: iodo@upjp2.edu.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji i dokonywania płatności opłat konferencyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody, Użytkownik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością rejestracji na Kongres. W przypadku zamówienia faktury, podanie podstawowych danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów o rachunkowości.

3. Złożenie zamówienia online przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu rejestracji i opłat online.
4. Otrzymane dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

§5 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej www.kongresrodzin.pl i dotyczą jedynie rejestracji na Kongres dokonywanych po tej dacie.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 5 września 2022 r.