Regulamin 

II. Międzynarodowego Kongresu Małżeństwa i Rodziny

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument (dalej jako „Regulamin”) dotyczy zasad obowiązujących uczestników II. Międzynarodowego Kongresu Małżeństwa i Rodziny zaplanowanego na 17- 19 listopada 2022r. (dalej jako „Kongres”).
 2. Organizatorem Kongresu jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 25.
 3. Kongres odbędzie się w Krakowie pod adresem: Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”
  ul. Totus Tuus 34, 30-610 Kraków. Istnieje możliwość uczestnictwa w Kongresie online, poprzez zalogowanie się za pośrednictwem linku, który przesłany zostanie do uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej w dniu 17 listopada 2022 r. 
 4. Oficjalnym językiem Kongresu jest język polski i angielski. W trakcie trwania Kongresu zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne na oba języki. 
 5. Uczestnikiem Kongresu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych spełniająca warunki określone w Regulaminie (dalej jako „Uczestnik”) .
 6. W Kongresie można uczestniczyć w następujący sposób:
 1. jako  Uczestnik – prelegent i moderator zaproszony przez Organizatora
 2. jako Uczestnik biorący udział w Kongresie stacjonarnie, który uiścił opłatę konferencyjną zgodnie z Regulaminem sprzedaży biletów online stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, i który:
 1. zgłosił Organizatorowi zamiar zaprezentowania posteru został on zatwierdzony przez Organizatora
 2. uczestniczy w Kongresie bez prawa do zaprezentowania posteru.
 1. jako Uczestnik biorący udział w Kongresie on- line. 
 1. W ramach Kongresu przewidziane są prezentacje ustne lub postery. 
 2. Nad kwestiami merytorycznymi Kongresu czuwa Komitet Naukowy powołany przez Organizatora, zrzeszający przedstawicieli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Fundacji Towarzyszenia Rodzinie, Uniwersytetu Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Warszawie i Fundacji Veritas Amoris Project. 
 3. Organizator nie odpowiada za problemy techniczne lub organizacyjne Uczestników związane z udziałem w Kongresie wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności za funkcjonowanie łącz internetowych po stronie Uczestników.
 4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie przedstawione przez niego w czasie Kongresu materiały i informacje. 
 5. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić, aby wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione przez niego podczas Konferencji nie naruszały przepisów prawa ani praw lub dóbr osobistych osób trzecich.

§2 Przebieg Kongresu

 1. Uczestnicy, poza Uczestnikami biorącymi udział w Kongresie online, zobowiązują się do zgłoszenia przybycia w punkcie rejestracji i złożenia podpisu na liście obecności. 
 2. Czas wystąpienia prelegenta wynosi 30 minut na wykład/prezentację i 60 minut na dyskusję.
 3. Prezentacje posterów odbywają się w czasie trwania Kongresu, natomiast dyskusja odbędzie się w trakcie Sesji Posterowej, której termin zostanie ustalony przez Organizatora.
 4. Dyskusje odbywają się bezpośrednio po wystąpieniu.
 5. Moderatorzy Kongresu wyznaczeni przez Organizatora mogą skrócić lub wydłużyć czas prezentacji oraz decydować o długości dyskusji.

§3 Wizerunek

1.Zgłoszenie uczestnictwa w Kongresie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
1) utrwalanie przebiegu Kongresu, w tym wizerunku, głosu i wypowiedzi Uczestników bez wynagrodzenia na ich rzecz, za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz,
2) rozpowszechnianie i wykorzystanie przez Organizatora wizerunku zarejestrowanego na materiałach filmowych/zdjęciach i ich rozpowszechnienie w celach informacyjnych, edukacyjnych, reklamowych i marketingowych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
1) nieograniczonego w czasie, wielokrotnego i nieodpłatnego zamieszczania utrwalonych materiałów w wybranym przez siebie medium,
2) przekazania utrwalonych materiałów osobom trzecim do wykorzystania przez nie w celach informacyjnych i edukacyjnych,

3) użycia wizerunku do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, utrwalania, obróbki, powielania, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

3. Organizator oświadcza, że wszystkie działania związane z udostępnianiem utrwalonych materiałów realizowane będą z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych, zaś Uczestnicy zrzekają się wszelkich roszczeń o wynagrodzenie z tego tytułu.

§4 Abstrakt kongresowy

 1. W przypadku  Uczestników – prelegentów, Uczestnik przesyła abstrakt swojego wystąpienia w sposób i w terminie określonym przez Organizatora. 
 2. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za treść zawartą w abstrakcie.
 3. Uczestnik, o którym mowa w §1 ust.6 pkt. 1) udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i ilościowo licencji na korzystanie z abstraktu przez okres 5 lat, o zakresie i na polach eksploatacji wskazanych poniżej, z prawem udzielania sublicencji na rzecz podmiotów trzecich. Licencja, o której mowa, obejmuje korzystanie z abstraktu na następujących polach eksploatacji:
 1. utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania egzemplarzy przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
 2. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
 3. w zakresie rozpowszechniania – publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlania, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do abstraktu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet, Intranet i w innych sieciach komputerowych, zamieszczenie i modyfikacja abstraktu na stronach internetowych,
 4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których abstrakt utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 5. tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych abstraktu i korzystanie z tak powstałych utworów zależnych w zakresie i na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie;
 6. prawo do swobodnego używania i korzystania z abstraktu oraz jego pojedynczych elementów, w tym wykorzystanie abstraktu oraz jego pojedynczych elementów dla celów reklamy, promocji, wykorzystanie abstraktu oraz jego pojedynczych elementów w zakresie reklamy i promocji Organizatora lub prowadzonej przez niego działalności na terenie kraju oraz za granicą.

Licencja obejmuje korzystanie z abstraktu w całości lub w części, samodzielnie, jaki w ramach utworu zbiorowego, w zestawieniu z utworami i elementami dowolnie wybranymi przez Organizatora 

Licencja obejmuje także zezwolenie na dokonywanie przez Organizatora modyfikacji i opracowań abstraktu (praw zależnych), na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa powyżej, w tym w szczególności prawo do wprowadzania zmian w abstrakcie i wykonywania jego opracowań, korzystania i rozporządzania utworami zależnymi oraz prawo do zezwalania osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych do abstraktu o zakresie analogicznym do tego z którego korzysta Organizator.

 1. Prezentacja w trakcie Kongresu, jak i udzielenie Organizatorowi zezwoleń, upoważnień i licencji, o których mowa w Regulaminie na wszystkich wskazanych polach eksploatacji jest nieodpłatne i następuje na cele statutowe Organizatora.
 2. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Uczestników, o których mowa w §1 ust. 6 pkt. 2) (i).

§5 Prawa autorskie

 1. Uczestnicy, o których mowa w §1 ust. 6 pkt 1) i pkt 2) (i) ponoszą wyłączną odpowiedzialność za prezentowane przez nich treści gwarantując, że będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Jeżeli jakąkolwiek część prezentowanych treści stanowić będą elementy prawnie chronione, do których prawa nie będą przysługiwały Uczestnikowi, o którym mowa w §1 ust. 6 pkt 1) i pkt 2) (i)   gwarantuje, że jest uprawniony do ich wykorzystania w zakresie niezbędnym do udzielenia Organizatorowi licencji z prawem udzielania sublicencji, o której mowa w niniejszym paragrafie, bez konieczności pozyskiwania przez Organizatora dodatkowych zgód i zezwoleń.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostaje udzielona Organizatorowi z chwilą zaprezentowana wystąpienia/ posteru na Kongresie i obejmuje korzystanie na polach eksploatacji obejmujących rozpowszechnianie treści, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlania, prezentację  w czasie Kongresu.
 4. W razie zgłoszenia przez osoby trzecie w stosunku do Organizatora lub podmiotów działających na jego rzecz lub do podmiotów upoważnionych przez niego do korzystania z zaprezentowanych w czasie Kongresu treści lub abstraktu roszczeń, mających związek z wystąpieniem na Kongresie,  abstraktem lub ich poszczególnymi elementami, Uczestnik, którego to dotyczy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Organizatora z tytułu wystąpienia wobec niego z roszczeniami, o których mowa, a nadto zobowiązany jest podjąć wszelkie działania, zmierzające do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności za zgłoszone roszczenia.

§6 Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”):

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 25, 
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:
 1. realizacji umowy, której przedmiotem jest udział w Kongresie tj. na podstawie art. 6 ust. 1it. b RODO, na postawie umowy zawartej poprzez akceptację Regulaminu
 2. w odniesieniu danych osobowych Uczestników w postaci wizerunku - na podstawie udzielonej przez nich zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy, uczestnictwa w Kongresie. Podanie danych osobowych w zakresie wizerunku jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich odbioru na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty współpracujące z Organizatorem w organizacji Kongresu.
 4. Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres organizacji Kongresu, aż do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z realizacji umowy dotyczącej udziału w Kongresie, zaś odnośnie danych osobowych w postaci wizerunku - do czasu cofnięcia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych.
 5. Uczestnik posiada prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 6. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Uczestnik posiada również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe Uczestnika nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 8. Uczestnik posiada prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie adres e-mail: iodo@upjp2.edu.pl
 9. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Kongresu, w szczególności jego uzupełniania, ograniczania lub zmiany kolejności punktów programu. Regulamin umieszczony jest na stronie internetowej Kongresu www.kongresrodzin.pl (dalej jako „Strona Kongresu”).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu oraz formuły Kongresu w sytuacji gdy jego przeprowadzenie w dotychczasowym terminie lub formie będzie niemożliwe albo nadmiernie utrudnione z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanu pandemii. Wszelkie związane z tym zmiany zostaną niezwłocznie umieszczone na Stronie Kongresu.
 3. Zmiany, o których mowa w ust., ust. 1 i 2 tego paragrafu będą niezwłocznie zamieszczane na Stronie Kongresu. 
 4. Przepisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie, a rejestracja zgodna z Regulaminem sprzedaży biletów online jest jednoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na Stronie Kongresu.
 6. Kwestie sporne oraz nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator, zaś spory sądowe poddane są pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Organizatora.
 7. Regulamin sprzedaży biletów on-line będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu stanowi jego integralną część.