Polityka prywatności strony internetowej www.kongresrodzin.pl

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 - zwanym dalej „RODO”) pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II  w Krakowie za pośrednictwem strony internetowej www.kongresrodzin.pl (zwanej dalej „Witryną”) w ramach realizacji II. Międzynarodowego Kongresie Małżeństwa i Rodziny, mającego się odbyć w dniach 17-19.11.2022 r.  (zwanego dalej „Kongresem”).

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych pragniemy zapewnić, że Uniwersytet Papieski Jana Pawła II  w Krakowie przykłada najwyższą wagę do ochrony prywatności i poufności Państwa  danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Witryny oraz z najwyższą starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne, mające zapewnić ich należytą ochronę.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II  w Krakowie, adres: 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 25, NIP: 6761011948 (dalej „Administrator”);

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: pod adresem email: IODO@upjp2.edu.pl lub pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II ul. Kanonicza 25; 31-002 Kraków z dopiskiem IOD.

 1. Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa – to informacje, które podawane są podczas rejestracji udziału w Kongresie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego w Witrynie.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowej rejestracji udziału w Kongresie. Konsekwencją niepodania danych jest więc brak możliwości uczestnictwa w Kongresie.  

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji umowy, której przedmiotem jest udział w II. Międzynarodowym Kongresie Małżeństwa i Rodziny mającym się odbyć w dniach 17-19.11.2022 r. na postawie umowy zawartej poprzez akceptację Regulaminu Sprzedaży Biletów Online dostępnego na stronie internetowej www.kongresrodzin.pl (art. 6 ust. 1it. b RODO). 
 2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), oraz 
 3. w celach archiwalnych, gdy jest to potrzebne dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących współpracy oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym nie będą udostępniane osobom trzecim. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być co najwyżej:

 1. podmioty uprawnione do ich odbioru na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz
 2. podmioty zapewniające wsparcie informatyczne i organizacyjne w organizacji Kongresu, 
 3. a jeżeli to konieczne, także podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego.
 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji Kongresu, a po jego zakończeniu, również przez okres roku po upływie przedawnienia roszczeń w zakresie niezbędnym do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem.

Państwa dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne, mianowicie:

 1. w celu wypełniania zobowiązań umownych – przez okres trwania kongresu, aż do jego ostatecznego zakończenia i rozliczenia, 
 2. w celu przechowywanie dokumentacji dla wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa – przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa,
 3. w zakresie niezbędnym do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, tj. co do zasady nie dłużej niż przez 3 lata od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.
 1. Przysługujące prawa

Posiadają Państwo prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), 
  2. sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO), 
  3. usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), 
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), 
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych (na podstawie art. 20 RODO lub prawo),
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na podstawie art. 21 RODO). 

Zastrzegamy przy tym, że Administrator będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Prawa te nie mają bowiem charakteru bezwzględnego, przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

W celu realizacji praw jak również w razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych u Administratora należy kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: pod adresem email: IODO@upjp2.edu.pl, lub pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II ul. Kanonicza 25; 31-002 Kraków z dopiskiem IOD. 

Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

 1. Profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.